„Mažeikių“ direktorius G. Petrulevičius: „Tikėjomės tapti čempionais, dabar tikimės būti priimti į LKL“

15.04.2014

„Ti­kė­jo­mės tap­ti čem­pio­nais. Da­bar ti­ki­mės, kad Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) val­dy­ba pri­ims mus į LKL“, – sa­ko an­trus me­tus iš ei­lės Na­cio­na­li­nes krep­ši­nio ly­gos (NKL) pir­me­ny­bes lai­mė­ju­sio „Ma­žei­kių“ klu­bo di­rek­to­rius Gied­rius Pe­tru­le­vi­čius.

Sek­ma­die­nį nau­jo­je Pa­lan­gos are­no­je ma­žei­kiš­kiai, kaip juo­kau­ja čem­pio­nų tre­ne­ris Aloy­zas Ru­dys, pa­vo­gė per­ga­lę iš am­bi­cin­gų NKL de­biu­tan­tų „Tra­kų“ krep­ši­nin­kų. Iki ket­vir­to kė­li­nio pa­bai­gos li­kus 15 se­kun­džių „Tra­kai“ pir­ma­vo 6 taš­kais, ta­čiau NKL sen­bu­viai pa­da­rė ste­buk­lą: iš­plė­šė pra­tę­si­mą, o vė­liau – ir per­ga­lę 81:75.

Per­nai A.Ru­džio va­do­vau­ja­ma Ma­žei­kių eki­pa ir­gi lai­mė­jo NKL pir­me­ny­bes, ta­čiau LKL du­rys jai ne­at­si­vė­rė, nes se­na mo­kyk­los sa­lė, ku­rio­je rung­ty­niau­ja „Ma­žei­kiai“, ne­ati­ti­ko LKL rei­ka­la­vi­mų.

– Ar šie­met „Ma­žei­kiai“ per­žengs eli­to slenks­tį? – lzinios.lt pa­si­tei­ra­vo klu­bo di­rek­to­riaus Gied­riaus Petrulevičiaus.

– Ge­gu­žės 1 die­ną pra­de­da­ma re­kons­truo­ti mo­kyk­los sa­lė, rugp­jū­čio 30 die­ną kirp­si­me re­no­vuo­tos sa­lės juo­ste­lę. Jau nuo me­tų pra­džios ga­lė­jo­me pra­dė­ti re­no­va­ci­jos dar­bus, ta­čiau pir­ma – tai mo­kyk­la, an­tra – ko­man­dai na­mų rung­ty­nes tek­tų žais­ti iš­vy­ko­je. Kad ne­nu­ken­tė­tų re­zul­ta­tai, dar­bus nu­spren­dė­me pra­dė­ti pa­si­bai­gus krep­ši­nio se­zo­nui.

– O ki­tus LKL kri­te­ri­jus ati­tik­si­te? Tar­ki­me, dėl rei­ka­lau­ja­mo ne ma­žes­nio nei 800 tūkst. li­tų klu­bo biu­dže­to?

– O ku­rios ko­man­dos šian­dien ati­tin­ka LKL rei­ka­la­vi­mus pa­gal biu­dže­tą? LKL pre­zi­den­tui Re­mi­gi­jui Mi­la­šiui sa­kiau – mes va­do­vau­ja­mės skaid­riu pri­nci­pu: ne­ku­ria­me vir­tua­laus biu­dže­to ir ne­ža­da­me žai­dė­jams kos­mi­nių at­ly­gi­ni­mų. Bus pi­ni­gų – ei­si­me į LKL, ne­bus – lik­si­me NKL. Bet ma­nau, kad Ma­žei­kiuo­se at­si­ras pi­ni­gų ko­man­dai. Iki šiol dėl fi­nan­sų nie­kuo­met ne­tu­rė­jo­me prob­le­mų, at­ly­gi­ni­mus mo­kė­jo­me lai­ku.

– Steng­si­tės iš­lai­ky­ti čem­pio­nų ko­man­dą?

– Su vy­riau­siuo­ju tre­ne­riu A.Ru­džiu dar ne­gal­vo­ja­me apie ki­tų me­tų ko­man­dą. Ta­čiau da­bar­ti­niai auk­si­niai žai­dė­jai yra nuo­sta­būs, drau­giš­ki žmo­nės. To­dėl ir pa­sie­kė­me to­kį re­zul­ta­tą.

– Gir­dė­jo­me, kad iš Pa­lan­gos grį­žu­sią čem­pio­nų ko­man­dą ma­žei­kiš­kiai pa­si­ti­ko taip, kaip sos­ti­nė­je su­tin­ka­ma su me­da­liais grį­žu­si na­cio­na­li­nė rink­ti­nė?

– Pas mus bu­vo kuk­liau. Bet žmo­nės ver­kė, džiau­gė­si, mė­tė žai­dė­jus į vir­šų. Ais­truo­liai par­odė, kaip mėgs­ta šią spor­to ša­ką ir kaip mū­sų mies­tui rei­kia aukš­čiau­sio ly­gio krep­ši­nio.

– Be­lie­ka grįž­ti į LKL. Nau­jo­kai ne­bū­si­te, juk anksčiau šio­je ly­go­je rung­ty­nia­vo­te tris se­zo­nus.

– Se­no­kai rung­ty­nia­vo­me LKL. Juk Ma­žei­kių ko­man­da yra da­ly­va­vu­si net Eu­ro­pos tau­rės tur­ny­re. Jo ko­vos vy­ko to­je pa­čio­je sa­lė­je, kur da­bar rung­ty­niau­ja­me. Ži­no­ma, da­bar are­noms ke­lia­mi ki­to­kie rei­ka­la­vi­mai. Dėl to ir ne­pyks­ta­me. Py­ko­me, kai per­nai LKL va­do­vai ne­pa­ti­kė­jo mu­mis, mū­sų mies­to me­ru, tei­gu­siu, kad re­no­vuo­ta are­na du­ris at­vers 2013-ųjų lap­kri­čio 15 die­ną. O iki to lai­ko ko­man­da bū­tų rung­ty­nia­vu­si re­zer­vi­nė­se sa­lė­se. Ir pa­gal LKL nuo­sta­tus bu­vo punk­tas, lei­dęs eki­poms, ne­tu­rin­čioms rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čių are­nų, žais­ti re­zer­vi­nė­se sa­lė­se. Tas punk­tas ne­ži­nia dėl ko­kių prie­žas­čių bu­vo pa­nai­kin­tas. Bu­vo skau­du. Vie­niems leng­va­tos tai­ko­mos, Ma­žei­kiams – ne.

– Ko­kį įspū­dį jums pa­li­ko sa­vait­ga­lį du­ris at­vė­ręs Pa­lan­gos uni­ver­sa­lus spor­to komp­lek­sas, ku­ria­me vy­ko NKL fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­ras?

– Ir mes Ma­žei­kiuo­se pla­nuo­ja­me sta­ty­ti pa­na­šų, ja­me var­žy­bas ga­lė­tų ste­bė­ti apie 2500 žiū­ro­vų. Da­bar Ma­žei­kiuo­se nie­ko pa­na­šaus nė­ra. Ma­nau, dar­bai ga­li pra­si­dė­ti jau ki­tais me­tais.

                                                                                                                                   Kalbėjosi: Saulius REMEIKA, lzinios.lt

Geriausias NKL sezono krepšininkas – D. Tarolis, treneris – R. Stankevičius (visos nominacijos)

14.04.2014

Tradiciškai NKL finalo ketverto metu buvo paskelbtos geriausių sezono žaidėjų ir trenerių nominacijos bei apdovanotas geriausias finalinio etapo žaidėjas. Sezono geriausius po ketvirtfinalio etapo rinko NKL komandų treneriai.

Naudingiausiu 2013-2014 metų sezono krepšininku strategai išrinko Kauno „Žalgirio-2“ aukštaūgį Donatą Tarolį. Pastarasis buvo pripažintas ir geriausiu jaunuoju lygos krepšininku. Dvidešimtmetis 202 cm ūgio D. Tarolis šiame sezone sužaidė 33 rungtynes, pelnė po 16 taškų, atkovojo po 7 kamuolius, atliko po 1,6 rezultatyvaus perdavimo, blokavo vidutiniškai 1,6 varžovų metimo ir rinko po 19,2 naudingumo balo.

Labiausiai patobulėjusio žaidėjo nominacija apdovanotas Trakų „Trakų“ puolėjas Osvaldas Olisevičius. Antrą vietą čempionate iškovojęs krepšininkas sezono metu pelnė po 12,9 taško, atkovojo 4,4 atšokusio kamuolio ir komandos draugams atliko po 1,6 rezultatyvaus perdavimo.

Geriausiu kovotoju dėl atšokusių kamuolių tapo Kauno „JAZZ-KTU“ puolėjas Paulius Petrilevičius, šiuo metu atstovaujantis LKL komandai „LSU-Atletas“. Po aštuntfinalio etapo NKL sezoną baigęs krepšininkas vilkėdamas „JAZZ-KTU“ komandos marškinėlius per rungtynes sugriebdavo vidutiniškai 8,4 kamuolio.

Rezultatyviausio krepšininko nominacija atiteko Plungės „Olimpe“ rungtyniavusiam Dainiui Vaiteliui. 201 cm vidurio puolėjas NKL čempionate sužaidė 27 rungtyes, jose į varžovų krepšį metė po 17,2 taško.

Geriausiai besiginančiu krepšininku išrinktas Mažeikių „Mažeikių“ gynėjas Ignas Razutis. Daugiausiai trenerių balsų surinkęs gynybos specialistas sezone pasižymėjo 8,6 taško, 4,5 atkovoto kamuolio, 5,6 rezultatyvaus perdavimo ir 2 perimto kamuolio per mačą vidurkiu.

Geriausiu 2013-2014 metų sezono NKL treneriu komandų strategai išrinko Joniškio „Delikateso“ vairininką Robertą Stankevičių. Jo vadovaujama ekipa reguliariajame sezone iškovojo 20 pergalių, pralaimėjo 8 kartus ir užėmė trečią vietą. Aštuntfinalio etape „Delikatesas“ 3:0 įveikė „Radviliškį-Juodelius“, ketvirtfinalyje 3:2 - „Vilnių-MRU“, tačiau finalo ketverto turnyre patyrė du pralaimėjimus ir turėjo tenkintis ketvirtąja vieta.

Geriausiu NKL finalo ketverto krepšininku buvo pripažintas pusfinalio ir finalo rungtynėse žibėjęs 23 metų 197 cm ūgio „Trakų“ sunkusis krašto puolėjas Julius Kazakauskas. Rungtynėse su Joniškio „Delikatesu“ trakiškis pelnė 15 taškų, atkovojo 8, perėmė 3 kamuolius bei surinko 19 naudingumo balų. Finalo dvikovoje J. Kazakauskas žaidė dar geriau – įmetė 23 taškus, atkovojo 19 kamuolių (pakartotas geriausias NKL sezono rezultatas), išprovokavo 9 varžovų pražangas, tačiau pats prasižengė 5 kartus ir surinko 35 naudingumo balus.

„Mažeikiai“ pakartojo praėjusių metų scenarijų – tapo NKL čempionais

13.04.2014

Aloyzo Rudžio treniruojama „Mažeikių“ komanda antrus metus iškovojo NKL auksą. Nors iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus 15 sekundžių „Trakai“ pirmavo 6 taškų skirtumu, tačiau žemaičiai sugebėjo išplėšti pratęsimą, o jame – ir pergalę rezultatu 81:75.

Pilnoje Palangos arenoje rungtynės prasidėjo „Mažeikių“ fanų konfeti pliūpsniu, bet pirmieji taškus pelnė „Trakų“ krepšininkai. Sužaidus pusę kėlinio 9:13 pirmavo tik šiemet NKL debiutavę trakiškiai. Baigiantis pirmajam ketvirčiui „Mažeikiai“ priartėjo iki 15:16, tačiau čia Rytis Juknevičius

bei Julius Kazlauskas keturiais taškais iš eilės padidino komandos persvarą – 15:20.

Antrąjį ketvirtį sėkmingiau pradėjo Igno Vaitkaus ir Igno Razučio vedami „Mažeikiai“ (24:22), o įpusėjus kėliniui po Raimondo Petrausko taškų jau mažeikiškiai diktavo sąlygas – 28:23. Likus žaisti tris minutes Mindaugas Reminas užsidirbo techninę pražangą, tačiau net ir ši situacija „Trakams“ nepadėjo perimti iniciatyvos. Po dviejų kėlinių rezultatu 32:30 pirmavo šeimininkų teisėmis rungtyniavę „Mažeikiai“ – 32:30.

Po ilgosios pertraukos grįžę krepšininkai toliau nenusileido vienas kitam. Ketvirčio pradžioje „Mažeikiai“ pabėgo į priekį 5 taškais (35:30), tačiau „Trakai“ varžovams labiau įsibėgėti neleido, nes Simonas Lekys, Julius Kazakauskas ir Tomas Rinkūnas pataikė po tolimą tritaškį ir po 30 žaidimo minučių vėl priekyje atsidūrė „Trakai“ (45:52).

Spurtą D.Miliūno auklėtiniai pratęsė ketvirtame kėlinyje ir susikrovė dviženklę persvarą (45:55). Mindaugo Remino, Igno Razučio ir Igno Vaitkaus pastangomis „Mažeikiai“ priartėjo (51:55), tačiau tolimais metimais varžovus žudę „Trakai“ palaikė atstumą (63:57). Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus žaisti 15 sekundžių „Trakai“ pirmavo rezultatu 63:69, o komandos fanai jau traukė čempionų skanduotes, tačiau per likusį laiką 7 taškus pelnė Mindaugas Reminas, o į tai trakiškiai atsakė vos viena tikslia Simono Lekio bauda – lygu 70:70 ir pratęsimas.

Pratęsimą atidarė taiklus Vytauto Pikalavičiaus dvitaškis (72:70), o jau kitoje atakoje vieną iš dviejų baudų realizavo Darius Tarvydas (73:70). Kitoje aikštės pusėje Domantas Pipiras tritaškiu metimu išlygino rezultatą (73:73) ir dar kartą viskas prasidėjo iš naujo. Llikus žaisti kiek daugiau nei minutę Darius Tarvydas pelnė keturis taškus iš eilės ir išvedė „Mažeikius“ į priekį (77:73). Prie baudų metimo linijos stojęs S. Lekys šįkart buvo tikslus ir sumažino atsilikimą iki 77:75. Tiesa, rungtynių pabaiga priklausė dar 4 taškus pelniusiam Dariui Tarvydui - jo komanda triumfavo 81:75.

„Mažeikiai“: Darius Tarvydas 21 (6 atk.kam), Mindaugas Reminas 20, Ignas Razutis 12 (5 rez.perd), Ignas Vaitkus 9.

„Trakai“: Julius Kazlauskas 23 (19 atk.kam), Tadas Rinkūnas 17, Simonas Lekys 15, Blaž Črešnar 8.

„Oro karalius 2014“ finale Žilvinas Petraitis įveikė Deividą Anužį

13.04.2014

NKL turi naują „Oro karalių“. Prieš finalo dvikovą vykusį dėjimo iš viršaus konkursą laimėjo Joniškio „Delikateso“ puolėjas Žilvinas Petraitis.

NKL „Oro karaliaus 2014“ rungtyje varžėsi penki krepšininkai: Benas Bagdonavičius (Marijampolės „Mantinga-Sūduva“), Žilvinas Petraitis (Joniškio „Delikatesas“), Deividas Baika (Kauno Jazz-KTU“), Deividas Anužis (Palangos „Palanga“), Thomas Ray Davis (Molėtų „TiuMenas-Ežerūnas“).

Kiekvienam krepšininkui buvo skirti trys bandymai atlikti sėkmingam dėjimui. Komisija kiekvieną žaidėją vertino dukart. Pirmajame etape geriausiai sekėsi ir į finalą pateko palangiškis Deividas Anužis (78) bei „Delikateso“ puolėjas Žilvinas Petraitis (75).

Finale sėkmingiau į krepšį dėjo Žilvinas Petraitis. Jis savo dėjimais abu kartus privertė iš vietų pašokti krepšinio mėgėjus. Tuo tarpu Deividui Anužiui finale pavyko įdėti tik kartą.

NKL „Snaiperis 2014“ – „Delikateso“ gynėjas Arūnas Sajavičius

13.04.2014

Pasibaigus mažajam finalui Palangos arenoje susirinkę žiūrovai išvydo NKL „Snaiperio“ konkursą.

Konkurse dalyvavo aštuonių komandų krepšininkai: praėjusių metų nugalėtojas Renaldas Simanavičius (Šakių „Zanavykas“), Ričardas Verbickas (Jonavos „Petrochema“), Dominikas Matutis (Klaipėdos „Nafta-Universitetas“), Mantas Sapiega (Marijampolės „Mantinga-Sūduva“),  Ernestas Serkevičius (Kauno „Žalgiris-2“), Tautvydas Jodelis (Palangos „Palanga“) , Arūnas Sajavičius (Joniškio „Delikatesas“) ir Edgaras Pundžius (Trakų „Trakai“). 

Pirmajame etape geriausiai sekėsi Joniškio „Delikateso“ komandos taikliarankiui Arūnui Sajavičiui, kuris pelnė 20 taškų, antrajam finalininkui išsiaiškinti prireikė papildomos serijos, joje susigrūmė palangiškis Tautvydas Jodelis bei „Petrochemos“ gynėjas Ričardas Verbickas, kurioje 15:13 laimėjo palangiškis.

Finale triumfavo Arūnas Sajavičius, kuris surinko 16 taškų bei aplenkė savo konkurentą Tautvydą Jodelį (14 tšk).

Bronzos medalius laimėjo Molėtų „TiuMeno-Ežerūno“ krepšininkai

13.04.2014

Po dramatiškų ir nervingų rungtynių trečiąją vietą NKL čempionate iškovojo ir bronzos medaliais pasipuošė Molėtų „TiuMenas-Ežerūnas“, mažajame finale rezultatu 66:58 įveikęs Joniškio „Delikateso“ komandą.

Rungtynės prasidėjo taiklia Ernesto Ežerskio bauda, o po akimirkos kitoje atakoje dviem taškais iš po krepšio atsakė Saulius Kuzminskas (1:2). Sužaidus tris minutes Žilvinas Petraitis pelnė 5 taškus iš eilės, tritaškį pridėjo A. Kvedaravičius ir joniškiečiai pabėgo 10:4. „TiuMeno-Ežerūno“ treneris Romualdas Petronis paprašo minutės,

po kurios Thomas Ray Davis galingu dėjimu užvedė savo komandą ir iki kėlinio pabaigos molėtiškiai skirtumą aptirpdė iki vieno taiklaus metimo(15:13).

„TiuMenas-Ežerūnas“ antrajame kėlinyje laimėjo atkarpą 13:0 ir įsiveržė į priekį (15:26). Pirmuosius taškus Joniškio komandai pavyko pelnyti praėjus kiek daugiau nei septynioms  antrojo kėlinio minutėms (17:28). Laimėjęs antrąjį ketvirtį 20:5 Molėtų klubas į ilgąją pertrauką išėjo turėdamas trylikos taškų persvarą (20:33).

Trečiajame kėlinyje „Delikateso“ taškų badą tritaškiu metimu nutraukė Aivaras Kvedaravičius (23:33), o po jo metimo užsivedė visa komanda, kuri atsakė identišku spurtj 13:0 ir išlygino rungtynių rezultatą (33:33). Molėtų krepšį trečiajame ketvirtyje atrišo Mantas Kadzevičius bei Raimundas Ambrulaitis ir taip susigrąžino trapią dviejų taškų persvarą (38:40). Ketvirčio pabaigoje Ernestas Ežerskis pelnė penkis taškus iš eilės, Aivaras Kvedaravičius pataikė tritaškį ir į lemiamą kėlinį „Delikatesas“ išėjo turėdamas dviejų taškų persvarą (46:44).

Sauliaus Kuzminsko vedami molėtiškiai 13:2 pradėjo lemiamą kėlinį (48:57) ir gerokai priartino saviškius prie bronzos.  Tačiau vėl Žilvinas Petraitis įdėjo iš viršaus, Arūnas Sajavičius smeigė tritaškį ir taip grąžino viltį į Joniškio komandos sirgalių tribūną(53:57). Tiesa, rungtynių pabaiga priklausė Romualdo Petronio auklėtinams: po dvitaškį įmetė Saulius Kuzminskas ir Tomas Gaidamavičius, tritaškį į Delikateso" krepšį įsmeigė Tomas Gaidamavičius ir paskandino „Delikateso“ komandos laivą (58:66).

„TiuMenas-Ežerūnas“: Saulius Kuzminskas 19 (12 atk.kam), Osvaldas Mačernis 17 (6 atk.kam), Tomas Gaidamavičius 15, Thomas Ray Davis 6 (11 atk.kam).

„Delikatesas“: Žilvinas Petraitis 16, Aivaras Kvedaravičius 12 (7 atk.kam), Rokas Čepanonis 10 (14 atk.kam), Paulius Klemas 9.

 
 
Dizainas: O.K.      Programavimas: Genius Sports