„Mažeikių“ direktorius G. Petrulevičius: „Tikėjomės tapti čempionais, dabar tikimės būti priimti į LKL“

15.04.2014

„Ti­kė­jo­mės tap­ti čem­pio­nais. Da­bar ti­ki­mės, kad Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) val­dy­ba pri­ims mus į LKL“, – sa­ko an­trus me­tus iš ei­lės Na­cio­na­li­nes krep­ši­nio ly­gos (NKL) pir­me­ny­bes lai­mė­ju­sio „Ma­žei­kių“ klu­bo di­rek­to­rius Gied­rius Pe­tru­le­vi­čius.

Sek­ma­die­nį nau­jo­je Pa­lan­gos are­no­je ma­žei­kiš­kiai, kaip juo­kau­ja čem­pio­nų tre­ne­ris Aloy­zas Ru­dys, pa­vo­gė per­ga­lę iš am­bi­cin­gų NKL de­biu­tan­tų „Tra­kų“ krep­ši­nin­kų. Iki ket­vir­to kė­li­nio pa­bai­gos li­kus 15 se­kun­džių „Tra­kai“ pir­ma­vo 6 taš­kais, ta­čiau NKL sen­bu­viai pa­da­rė ste­buk­lą: iš­plė­šė pra­tę­si­mą, o vė­liau – ir per­ga­lę 81:75.

Per­nai A.Ru­džio va­do­vau­ja­ma Ma­žei­kių eki­pa ir­gi lai­mė­jo NKL pir­me­ny­bes, ta­čiau LKL du­rys jai ne­at­si­vė­rė, nes se­na mo­kyk­los sa­lė, ku­rio­je rung­ty­niau­ja „Ma­žei­kiai“, ne­ati­ti­ko LKL rei­ka­la­vi­mų.

– Ar šie­met „Ma­žei­kiai“ per­žengs eli­to slenks­tį? – lzinios.lt pa­si­tei­ra­vo klu­bo di­rek­to­riaus Gied­riaus Petrulevičiaus.

– Ge­gu­žės 1 die­ną pra­de­da­ma re­kons­truo­ti mo­kyk­los sa­lė, rugp­jū­čio 30 die­ną kirp­si­me re­no­vuo­tos sa­lės juo­ste­lę. Jau nuo me­tų pra­džios ga­lė­jo­me pra­dė­ti re­no­va­ci­jos dar­bus, ta­čiau pir­ma – tai mo­kyk­la, an­tra – ko­man­dai na­mų rung­ty­nes tek­tų žais­ti iš­vy­ko­je. Kad ne­nu­ken­tė­tų re­zul­ta­tai, dar­bus nu­spren­dė­me pra­dė­ti pa­si­bai­gus krep­ši­nio se­zo­nui.

– O ki­tus LKL kri­te­ri­jus ati­tik­si­te? Tar­ki­me, dėl rei­ka­lau­ja­mo ne ma­žes­nio nei 800 tūkst. li­tų klu­bo biu­dže­to?

– O ku­rios ko­man­dos šian­dien ati­tin­ka LKL rei­ka­la­vi­mus pa­gal biu­dže­tą? LKL pre­zi­den­tui Re­mi­gi­jui Mi­la­šiui sa­kiau – mes va­do­vau­ja­mės skaid­riu pri­nci­pu: ne­ku­ria­me vir­tua­laus biu­dže­to ir ne­ža­da­me žai­dė­jams kos­mi­nių at­ly­gi­ni­mų. Bus pi­ni­gų – ei­si­me į LKL, ne­bus – lik­si­me NKL. Bet ma­nau, kad Ma­žei­kiuo­se at­si­ras pi­ni­gų ko­man­dai. Iki šiol dėl fi­nan­sų nie­kuo­met ne­tu­rė­jo­me prob­le­mų, at­ly­gi­ni­mus mo­kė­jo­me lai­ku.

– Steng­si­tės iš­lai­ky­ti čem­pio­nų ko­man­dą?

– Su vy­riau­siuo­ju tre­ne­riu A.Ru­džiu dar ne­gal­vo­ja­me apie ki­tų me­tų ko­man­dą. Ta­čiau da­bar­ti­niai auk­si­niai žai­dė­jai yra nuo­sta­būs, drau­giš­ki žmo­nės. To­dėl ir pa­sie­kė­me to­kį re­zul­ta­tą.

– Gir­dė­jo­me, kad iš Pa­lan­gos grį­žu­sią čem­pio­nų ko­man­dą ma­žei­kiš­kiai pa­si­ti­ko taip, kaip sos­ti­nė­je su­tin­ka­ma su me­da­liais grį­žu­si na­cio­na­li­nė rink­ti­nė?

– Pas mus bu­vo kuk­liau. Bet žmo­nės ver­kė, džiau­gė­si, mė­tė žai­dė­jus į vir­šų. Ais­truo­liai par­odė, kaip mėgs­ta šią spor­to ša­ką ir kaip mū­sų mies­tui rei­kia aukš­čiau­sio ly­gio krep­ši­nio.

– Be­lie­ka grįž­ti į LKL. Nau­jo­kai ne­bū­si­te, juk anksčiau šio­je ly­go­je rung­ty­nia­vo­te tris se­zo­nus.

– Se­no­kai rung­ty­nia­vo­me LKL. Juk Ma­žei­kių ko­man­da yra da­ly­va­vu­si net Eu­ro­pos tau­rės tur­ny­re. Jo ko­vos vy­ko to­je pa­čio­je sa­lė­je, kur da­bar rung­ty­niau­ja­me. Ži­no­ma, da­bar are­noms ke­lia­mi ki­to­kie rei­ka­la­vi­mai. Dėl to ir ne­pyks­ta­me. Py­ko­me, kai per­nai LKL va­do­vai ne­pa­ti­kė­jo mu­mis, mū­sų mies­to me­ru, tei­gu­siu, kad re­no­vuo­ta are­na du­ris at­vers 2013-ųjų lap­kri­čio 15 die­ną. O iki to lai­ko ko­man­da bū­tų rung­ty­nia­vu­si re­zer­vi­nė­se sa­lė­se. Ir pa­gal LKL nuo­sta­tus bu­vo punk­tas, lei­dęs eki­poms, ne­tu­rin­čioms rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čių are­nų, žais­ti re­zer­vi­nė­se sa­lė­se. Tas punk­tas ne­ži­nia dėl ko­kių prie­žas­čių bu­vo pa­nai­kin­tas. Bu­vo skau­du. Vie­niems leng­va­tos tai­ko­mos, Ma­žei­kiams – ne.

– Ko­kį įspū­dį jums pa­li­ko sa­vait­ga­lį du­ris at­vė­ręs Pa­lan­gos uni­ver­sa­lus spor­to komp­lek­sas, ku­ria­me vy­ko NKL fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­ras?

– Ir mes Ma­žei­kiuo­se pla­nuo­ja­me sta­ty­ti pa­na­šų, ja­me var­žy­bas ga­lė­tų ste­bė­ti apie 2500 žiū­ro­vų. Da­bar Ma­žei­kiuo­se nie­ko pa­na­šaus nė­ra. Ma­nau, dar­bai ga­li pra­si­dė­ti jau ki­tais me­tais.

                                                                                                                                   Kalbėjosi: Saulius REMEIKA, lzinios.lt

Geriausias NKL sezono krepšininkas – D. Tarolis, treneris – R. Stankevičius (visos nominacijos)

14.04.2014

Tradiciškai NKL finalo ketverto metu buvo paskelbtos geriausių sezono žaidėjų ir trenerių nominacijos bei apdovanotas geriausias finalinio etapo žaidėjas. Sezono geriausius po ketvirtfinalio etapo rinko NKL komandų treneriai.

Naudingiausiu 2013-2014 metų sezono krepšininku strategai išrinko Kauno „Žalgirio-2“ aukštaūgį Donatą Tarolį. Pastarasis buvo pripažintas ir geriausiu jaunuoju lygos krepšininku. Dvidešimtmetis 202 cm ūgio D. Tarolis šiame sezone sužaidė 33 rungtynes, pelnė po 16 taškų, atkovojo po 7 kamuolius, atliko po 1,6 rezultatyvaus perdavimo, blokavo vidutiniškai 1,6 varžovų metimo ir rinko po 19,2 naudingumo balo.

Labiausiai patobulėjusio žaidėjo nominacija apdovanotas Trakų „Trakų“ puolėjas Osvaldas Olisevičius. Antrą vietą čempionate iškovojęs krepšininkas sezono metu pelnė po 12,9 taško, atkovojo 4,4 atšokusio kamuolio ir komandos draugams atliko po 1,6 rezultatyvaus perdavimo.

Geriausiu kovotoju dėl atšokusių kamuolių tapo Kauno „JAZZ-KTU“ puolėjas Paulius Petrilevičius, šiuo metu atstovaujantis LKL komandai „LSU-Atletas“. Po aštuntfinalio etapo NKL sezoną baigęs krepšininkas vilkėdamas „JAZZ-KTU“ komandos marškinėlius per rungtynes sugriebdavo vidutiniškai 8,4 kamuolio.

Rezultatyviausio krepšininko nominacija atiteko Plungės „Olimpe“ rungtyniavusiam Dainiui Vaiteliui. 201 cm vidurio puolėjas NKL čempionate sužaidė 27 rungtyes, jose į varžovų krepšį metė po 17,2 taško.

Geriausiai besiginančiu krepšininku išrinktas Mažeikių „Mažeikių“ gynėjas Ignas Razutis. Daugiausiai trenerių balsų surinkęs gynybos specialistas sezone pasižymėjo 8,6 taško, 4,5 atkovoto kamuolio, 5,6 rezultatyvaus perdavimo ir 2 perimto kamuolio per mačą vidurkiu.

Geriausiu 2013-2014 metų sezono NKL treneriu komandų strategai išrinko Joniškio „Delikateso“ vairininką Robertą Stankevičių. Jo vadovaujama ekipa reguliariajame sezone iškovojo 20 pergalių, pralaimėjo 8 kartus ir užėmė trečią vietą. Aštuntfinalio etape „Delikatesas“ 3:0 įveikė „Radviliškį-Juodelius“, ketvirtfinalyje 3:2 - „Vilnių-MRU“, tačiau finalo ketverto turnyre patyrė du pralaimėjimus ir turėjo tenkintis ketvirtąja vieta.

Geriausiu NKL finalo ketverto krepšininku buvo pripažintas pusfinalio ir finalo rungtynėse žibėjęs 23 metų 197 cm ūgio „Trakų“ sunkusis krašto puolėjas Julius Kazakauskas. Rungtynėse su Joniškio „Delikatesu“ trakiškis pelnė 15 taškų, atkovojo 8, perėmė 3 kamuolius bei surinko 19 naudingumo balų. Finalo dvikovoje J. Kazakauskas žaidė dar geriau – įmetė 23 taškus, atkovojo 19 kamuolių (pakartotas geriausias NKL sezono rezultatas), išprovokavo 9 varžovų pražangas, tačiau pats prasižengė 5 kartus ir surinko 35 naudingumo balus.

„Mažeikiai“ pakartojo praėjusių metų scenarijų – tapo NKL čempionais

13.04.2014

Aloyzo Rudžio treniruojama „Mažeikių“ komanda antrus metus iškovojo NKL auksą. Nors iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus 15 sekundžių „Trakai“ pirmavo 6 taškų skirtumu, tačiau žemaičiai sugebėjo išplėšti pratęsimą, o jame – ir pergalę rezultatu 81:75.

Pilnoje Palangos arenoje rungtynės prasidėjo „Mažeikių“ fanų konfeti pliūpsniu, bet pirmieji taškus pelnė „Trakų“ krepšininkai. Sužaidus pusę kėlinio 9:13 pirmavo tik šiemet NKL debiutavę trakiškiai. Baigiantis pirmajam ketvirčiui „Mažeikiai“ priartėjo iki 15:16, tačiau čia Rytis Juknevičius

bei Julius Kazlauskas keturiais taškais iš eilės padidino komandos persvarą – 15:20.

Antrąjį ketvirtį sėkmingiau pradėjo Igno Vaitkaus ir Igno Razučio vedami „Mažeikiai“ (24:22), o įpusėjus kėliniui po Raimondo Petrausko taškų jau mažeikiškiai diktavo sąlygas – 28:23. Likus žaisti tris minutes Mindaugas Reminas užsidirbo techninę pražangą, tačiau net ir ši situacija „Trakams“ nepadėjo perimti iniciatyvos. Po dviejų kėlinių rezultatu 32:30 pirmavo šeimininkų teisėmis rungtyniavę „Mažeikiai“ – 32:30.

Po ilgosios pertraukos grįžę krepšininkai toliau nenusileido vienas kitam. Ketvirčio pradžioje „Mažeikiai“ pabėgo į priekį 5 taškais (35:30), tačiau „Trakai“ varžovams labiau įsibėgėti neleido, nes Simonas Lekys, Julius Kazakauskas ir Tomas Rinkūnas pataikė po tolimą tritaškį ir po 30 žaidimo minučių vėl priekyje atsidūrė „Trakai“ (45:52).

Spurtą D.Miliūno auklėtiniai pratęsė ketvirtame kėlinyje ir susikrovė dviženklę persvarą (45:55). Mindaugo Remino, Igno Razučio ir Igno Vaitkaus pastangomis „Mažeikiai“ priartėjo (51:55), tačiau tolimais metimais varžovus žudę „Trakai“ palaikė atstumą (63:57). Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus žaisti 15 sekundžių „Trakai“ pirmavo rezultatu 63:69, o komandos fanai jau traukė čempionų skanduotes, tačiau per likusį laiką 7 taškus pelnė Mindaugas Reminas, o į tai trakiškiai atsakė vos viena tikslia Simono Lekio bauda – lygu 70:70 ir pratęsimas.

Pratęsimą atidarė taiklus Vytauto Pikalavičiaus dvitaškis (72:70), o jau kitoje atakoje vieną iš dviejų baudų realizavo Darius Tarvydas (73:70). Kitoje aikštės pusėje Domantas Pipiras tritaškiu metimu išlygino rezultatą (73:73) ir dar kartą viskas prasidėjo iš naujo. Llikus žaisti kiek daugiau nei minutę Darius Tarvydas pelnė keturis taškus iš eilės ir išvedė „Mažeikius“ į priekį (77:73). Prie baudų metimo linijos stojęs S. Lekys šįkart buvo tikslus ir sumažino atsilikimą iki 77:75. Tiesa, rungtynių pabaiga priklausė dar 4 taškus pelniusiam Dariui Tarvydui - jo komanda triumfavo 81:75.

„Mažeikiai“: Darius Tarvydas 21 (6 atk.kam), Mindaugas Reminas 20, Ignas Razutis 12 (5 rez.perd), Ignas Vaitkus 9.

„Trakai“: Julius Kazlauskas 23 (19 atk.kam), Tadas Rinkūnas 17, Simonas Lekys 15, Blaž Črešnar 8.

„Oro karalius 2014“ finale Žilvinas Petraitis įveikė Deividą Anužį

13.04.2014

NKL turi naują „Oro karalių“. Prieš finalo dvikovą vykusį dėjimo iš viršaus konkursą laimėjo Joniškio „Delikateso“ puolėjas Žilvinas Petraitis.

NKL „Oro karaliaus 2014“ rungtyje varžėsi penki krepšininkai: Benas Bagdonavičius (Marijampolės „Mantinga-Sūduva“), Žilvinas Petraitis (Joniškio „Delikatesas“), Deividas Baika (Kauno Jazz-KTU“), Deividas Anužis (Palangos „Palanga“), Thomas Ray Davis (Molėtų „TiuMenas-Ežerūnas“).

Kiekvienam krepšininkui buvo skirti trys bandymai atlikti sėkmingam dėjimui. Komisija kiekvieną žaidėją vertino dukart. Pirmajame etape geriausiai sekėsi ir į finalą pateko palangiškis Deividas Anužis (78) bei „Delikateso“ puolėjas Žilvinas Petraitis (75).

Finale sėkmingiau į krepšį dėjo Žilvinas Petraitis. Jis savo dėjimais abu kartus privertė iš vietų pašokti krepšinio mėgėjus. Tuo tarpu Deividui Anužiui finale pavyko įdėti tik kartą.

NKL „Snaiperis 2014“ – „Delikateso“ gynėjas Arūnas Sajavičius

13.04.2014

Pasibaigus mažajam finalui Palangos arenoje susirinkę žiūrovai išvydo NKL „Snaiperio“ konkursą.

Konkurse dalyvavo aštuonių komandų krepšininkai: praėjusių metų nugalėtojas Renaldas Simanavičius (Šakių „Zanavykas“), Ričardas Verbickas (Jonavos „Petrochema“), Dominikas Matutis (Klaipėdos „Nafta-Universitetas“), Mantas Sapiega (Marijampolės „Mantinga-Sūduva“),  Ernestas Serkevičius (Kauno „Žalgiris-2“), Tautvydas Jodelis (Palangos „Palanga“) , Arūnas Sajavičius (Joniškio „Delikatesas“) ir Edgaras Pundžius (Trakų „Trakai“). 

Pirmajame etape geriausiai sekėsi Joniškio „Delikateso“ komandos taikliarankiui Arūnui Sajavičiui, kuris pelnė 20 taškų, antrajam finalininkui išsiaiškinti prireikė papildomos serijos, joje susigrūmė palangiškis Tautvydas Jodelis bei „Petrochemos“ gynėjas Ričardas Verbickas, kurioje 15:13 laimėjo palangiškis.

Finale triumfavo Arūnas Sajavičius, kuris surinko 16 taškų bei aplenkė savo konkurentą Tautvydą Jodelį (14 tšk).

Bronzos medalius laimėjo Molėtų „TiuMeno-Ežerūno“ krepšininkai

13.04.2014

Po dramatiškų ir nervingų rungtynių trečiąją vietą NKL čempionate iškovojo ir bronzos medaliais pasipuošė Molėtų „TiuMenas-Ežerūnas“, mažajame finale rezultatu 66:58 įveikęs Joniškio „Delikateso“ komandą.

Rungtynės prasidėjo taiklia Ernesto Ežerskio bauda, o po akimirkos kitoje atakoje dviem taškais iš po krepšio atsakė Saulius Kuzminskas (1:2). Sužaidus tris minutes Žilvinas Petraitis pelnė 5 taškus iš eilės, tritaškį pridėjo A. Kvedaravičius ir joniškiečiai pabėgo 10:4. „TiuMeno-Ežerūno“ treneris Romualdas Petronis paprašo minutės,

po kurios Thomas Ray Davis galingu dėjimu užvedė savo komandą ir iki kėlinio pabaigos molėtiškiai skirtumą aptirpdė iki vieno taiklaus metimo(15:13).

„TiuMenas-Ežerūnas“ antrajame kėlinyje laimėjo atkarpą 13:0 ir įsiveržė į priekį (15:26). Pirmuosius taškus Joniškio komandai pavyko pelnyti praėjus kiek daugiau nei septynioms  antrojo kėlinio minutėms (17:28). Laimėjęs antrąjį ketvirtį 20:5 Molėtų klubas į ilgąją pertrauką išėjo turėdamas trylikos taškų persvarą (20:33).

Trečiajame kėlinyje „Delikateso“ taškų badą tritaškiu metimu nutraukė Aivaras Kvedaravičius (23:33), o po jo metimo užsivedė visa komanda, kuri atsakė identišku spurtj 13:0 ir išlygino rungtynių rezultatą (33:33). Molėtų krepšį trečiajame ketvirtyje atrišo Mantas Kadzevičius bei Raimundas Ambrulaitis ir taip susigrąžino trapią dviejų taškų persvarą (38:40). Ketvirčio pabaigoje Ernestas Ežerskis pelnė penkis taškus iš eilės, Aivaras Kvedaravičius pataikė tritaškį ir į lemiamą kėlinį „Delikatesas“ išėjo turėdamas dviejų taškų persvarą (46:44).

Sauliaus Kuzminsko vedami molėtiškiai 13:2 pradėjo lemiamą kėlinį (48:57) ir gerokai priartino saviškius prie bronzos.  Tačiau vėl Žilvinas Petraitis įdėjo iš viršaus, Arūnas Sajavičius smeigė tritaškį ir taip grąžino viltį į Joniškio komandos sirgalių tribūną(53:57). Tiesa, rungtynių pabaiga priklausė Romualdo Petronio auklėtinams: po dvitaškį įmetė Saulius Kuzminskas ir Tomas Gaidamavičius, tritaškį į Delikateso" krepšį įsmeigė Tomas Gaidamavičius ir paskandino „Delikateso“ komandos laivą (58:66).

„TiuMenas-Ežerūnas“: Saulius Kuzminskas 19 (12 atk.kam), Osvaldas Mačernis 17 (6 atk.kam), Tomas Gaidamavičius 15, Thomas Ray Davis 6 (11 atk.kam).

„Delikatesas“: Žilvinas Petraitis 16, Aivaras Kvedaravičius 12 (7 atk.kam), Rokas Čepanonis 10 (14 atk.kam), Paulius Klemas 9.

Antrasis finalininkas – „Mažeikių“ klubas

12.04.2014

Antrasis NKL finalo dalyvis paaiškėjo po dramatiškų ir daug jėgų pareikalavusių rungtynių. Mažeikių „Mažeikiai“ savo sirgalių armijos palaikomas 63:60 įveikė Molėtų „TiuMeną-Ežerūną“. Rytoj (04.13) žemaičiai finale susitiks su pirmajame pusfinalyje triumfavusiais „Trakais“.

Rungtynes abi ekipos pradėjo lygia kova ir sužaidus keturias minutes rezultatas buvo lygus (7:7). Osvaldas Mačernis pataikė dvitaškį, Mantas Kadzevičius pridėjo tritaškį ir rezultatas išsaugo „TiuMeno-Ežerūno“ naudai (7:12). Likus žaisti minutę Vytautas Pikalavičius, Evaldas

Dainys įmetė po dvitaškį, Ignas Vaitkus smeigė tritaškį ir „Mažeikiai“ įsiveržė į priekį (14:12).

Antrąjį kelinį iš po krepšio pradėjo Vytautas Pikalavičius, o kitoje atakoje Saulius Kuzminskas realizavo dvi baudas bei pataikė dvitaškį (16:16). Sužaidus šešias minutes Thomas Ray Davis įmetė vieną baudą iš dviejų, o kitoje atako pridėjo ir dvitaškį (18:21). Krepšininkams apsikeitus keliais taikliais metimais į rūbines komandos išėjo rezultatui šviečiant 25:23 „Mažeikių“ naudai.

Trečiasis kėlinys prasidėjo Vytauto Pikalavičiaus bei Manto Kadzevičiaus dvitaškiais (27:27). Naujoji arena trečiajame kėlinyje vis dažniau nepriimdavo kamuolio į lanką, likus žaisti kiek daugiau nei dvi minutes Saulius Kuzminskas ir vėl išvedė molėtiškius į priekį (36:39). Greitoje atakoje amerikietis Thomas Ray Davis sudrebino krepšį, o po to iškart dvejomis tolimomis „bombomis“ krepšį „užbombardavo“ „Mažeikių“ gynėjas Mindaugas Reminas (42:41). Vis dėl to rezultatyviau kėlinį pavyko užbaigti „TiuMenui-Ežerūnui“ (42:45)

Paskutinį ketvirtį abi komandos pradėjo netaikliais metimais, tik sužaidus tris minutes įkrito pirmieji metimai (44:50). Darius Tarvydas bei Raimondas Petrauskas įmetė po dvitaškį ir vėl rezultatas tapo lygus (50:50).

Įpusėjant kėliniui Ignas Razutis pataiko iš po krepšio, o Osvaldas Mačernis prameta dar vieną tritaškį (52:50). Įtampa pasiekė maksimumą Tomas Gaidamavičius pataiko dvitaškį, o Mindaugas Reminas paleidžia dar vieną „bombą“ (55:52). Rezultatui nespėjant keistis, pasipylė tritaškių kruša, pataikė – Mindaugas Reminas, Tomas Galeckas, Vytautas Pikalavičius (61:58). Nepataikius tritaškio „TiuMeno-Ežerūno“ komandos puolėjui Osvaldui Mačerniui prasidėjo baudos metimų loterija, kurią pasinaudoja „Mažeikių“ klubas žengę į finalą (63:60).

„Mažeikiai“: Mindaugas Reminas 15, Raimundas Petrauskas 14 (7 atk.kam), Darius Tarvydas 10, Ignas Razutis 9 (7 atk.kam, 6 rez.perd), Vytautas Pikalavičius 8.

„TiuMenas-Ežerūnas“: Raimundas Ambrulaitis (6 atk.kam) ir Saulius Kuzminskas po 11, Osvaldas Mačernis 10 (9 atk.kam), Thomas Ray Davis 9 (7 atk.kam).

„Slalomo“ rungtyje greičiausias – Donatas Sabeckis iš „Sūduvos-Mantingos“

12.04.2014

Po pirmojo NKL pusfinalio tarp Trakų „Trakų“ bei Joniškio „Delikateso“ komandų rungtynių NKL finalo ketverto žiūrovai išvydo antrus metus iš eilės vykstatį „Slalomo“ konkursą, kuriame savo įgūdžius demonstravo septynių komandų gynėjai - Deividas Anužis (Palangos „Palanga”), Paulius Beliavičius (Šakių „Zanavykas“), Dominikas Matutis (Klaipėdos „Nafta-Universitetas“), Paulius Danisevičius (Kauno „JAZZ-KTU“), Donatas Sabeckis (Marijampolės „Sūduva-Mantinga“), Ričardas Verbickas (Jonavos „Petrochema“) ir Ernestas Serkevičius (Kauno „Žalgiris-2“).

Rungtis vyko dviem etapais. Pirmajame krepšininkai turėjo po du kartus pataikyti į specialią gaudyklę (perdavimo įgūdžiai), apsivaryti TonyBet vėliavas ir dukart taikliai atakuoti krepšį. Du geriausią laiką parodę krepšininkai pateko į rungtynies finalą.

Pirmuoju bandymu geriausiai sekėsi Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ gynėjui Donatui Sabeckiui bei Kauno „Žalgirio-2“ ekipos įžaidėjui Ernestui Serkevičiui, kurie ir varžėsi dėl TonyBet įsteigto 500 litų čekio sporto prekėms.

Abu žaidėjai finale daug klydo, bet greitesnis vis dėl to buvo Marijampolės atstovas Donatas Sabeckis, kuris trasą įveikė per 35 sekundes. Tuo tarpu Ernestas Serkevičius trasą įveikė per 42 sekundes.

Pirmieji į NKL finalą pateko „Trakų“ krepšininkai

12.04.2014

Trakų „Trakai“ pilnoje Palangos arenoje rezultatu 71:49 nepaliko vilčių Joniškio „Delikatesui“ bei pirmieji žengė į NKL finalą.

Nuskambėjus valstybiniam himnui, gausiai susirinkę abiejų ekipų sirgaliai Palangos arenoje sukėlė tikrą triukšmo bangą. Nuo pat pirmų kėlinio minučių ant parketo netrūko vyriškos kovos bei taiklių metimų, įpusėjat pirmajam kėliniui vyravo lygybė (8:8). Likus žaisti kiek mažiau nei tris minutes Simonas Lekys dvitaškiu metimu išvedė Trakus į priekį (8:10), o po to pridėjo ir dvi taiklias baudas, bet po akimirkos Paulius Klemas taikliu dvitaškiu metimu užbaigė pirmąjį kėlinį (12:10).

Antrąjį kėlinį taikliu metimu iš po krepšio atidarė Joniškio „Delikateso“ aukštaūgis Rokas Čepanonis (12:12). Už kelių minučių varžovas alkūnę prakirto R.Čepanoniui lūpą ir šis į aikštę antrajame kėlinyje nebesugrįžo. Kitoje atakoje Tadas Rinkūnas smeigė tritaškį (15:12). Sužaidus kiek daugiau nei keturias minutes tuo pačiu atsako ir Aivaras Kvedaravičius, bet kitoje atakoje „Delikateso“ sirgalius nutildo dar vienas taiklus Tado Rinkūno metimas (18:15). Trakiškiai Simonas Lekys, Osvaldas Olisevičius ir Rytis Juknevičius smeigė po tritaškį (29:21) krepšininkai į ilgąją pertrauką išėjo švieslentei degant 33:21 Trakų komandos naudai.

Emocijų lygis aikštelėje ir tribūnose vis augo. Prabėgus pusei trečiojo kėlinio Osvaldas Olisevičius smeigė savo antrąjį tolimą šūvį (45:34), o Joniškio „Delikateso“ komandai nesisekė nei pulti, nei tuo gintis. Trakų krepšininkai metė vieną taiklų metimą po kito, ir pasibaigus trečiajam kėliniui turėjo svarią 20 taškų persvarą (59:39).

Paskutiniame rungtynių kėlinyje joniškiečiams ir toliau nesisekė atakuoti varžovų krepšio, o „Trakai“ vis tolo (64:45). Likus žaisti dvi minutes rezultatas švieslentėje degė 69:46 Trakų naudai, o „Delikatesas“ iškėlė baltas vėliavas. Gausiai susirinkę Trakų komandos sirgaliai pradėjo skanduoti „Mes laimėjom“, o ekipa įtikinam žengė į finalą (71:49).

„Trakai“: Julius Kazlauskas 15 (8 atk.kam), Osvaldas Olisevičius 14, Simonas Lekys 12, Blaž Črešnar 8 (5 atk.k), Rytis Juknevičius 7.

„Delikatesas“: Žilvinas Petraitis 14, Rokas Čepanonis 12 (5 atk.kam), Ernestas Ežerskis 10 (7 atk.kam), Aivaras Kvedaravičius 6.

SMScredit.lt 3x3 turnyro čempionais tapo „Palangos“ krepšininkai

11.04.2014

Pirmieji naujosios Palangos arenos parketą išbandė SMScredit.lt 3x3 turnyro dalyviai, kurie pirmajame atrankos etape varžėsi dėl kelialapio į pasaulio 3x3 čempionatą Maskvoje. Tris valandas vykusiame turnyre jėgas pasitikrino aštuonios komandos sudarytos iš NKL žaidėjų.

Į naująją areną atvyko Kauno „Jazz-KTU“ , Vilniaus „Vilnius-MRU“, Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“, Jonavos „Petrochema“, Klaipėdos „Nafta-Universitetas“, Kauno „Žalgiris-2“ bei dvi šeimininkų trijulės.

Į finalinį Lietuvos etapą, kuris vyks Kaune gegužės 3 dieną, pateko Klaipėdos „Nafta-Universitetas“, Vilniaus „Vilnius-MRU“, Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ bei arenos šeimininkų Palangos pirmoji komanda.

Abiejuose pusfinaliuose pajūrio ekipos išplėšė pergales - „Nafta-Universitetas“ 19:10 įveikė vilniečius, o Palangos pirmoji komanda po įnirtingos kovos 12:10 palaužė marijampoliečius.

Pajūrio derbyje triumfavo Palangos trijulė, kuri finale 11:6 įveikė Klaipėdos „Nafta-Universitetą“, o trečiąją vietą rezultatu 14:12 iškovojo Vilniaus „Vilnius-MRU“ krepšininkai.

SMScredit.lt 3x3 turnyro čempionais tapo Deividas Anužis, Rytis Biliartas, Rokas Mažionis ir Erikas Kubilius.

 
 
Dizainas: O.K.      Programavimas: Genius Sports